Centrum Jana XXIII. – centrum pro volný čas dětí a mládeže

HLINSKO – sídliště Centrum Jana XXIII. působí ve zrekonstruovaném výměníku tepla na hlineckém sídlišti mezi ulicemi Jiráskova a ČSA. Jeho provozovatelem v nájmu Teplárenské společnosti, s.r.o. Hlinsko je Občanské sdružení Jana XXIII.

Od 3. 6. 2006 tedy není tlaková stanice jen výměníkem tepla do sídlištních radiátorů, ale snaží se o to, aby byla i výměníkem lidských názorů, dovedností, vzpomínek i vzájemného věnování si svého času. Vytváříme zde podmínky pro volnočasové aktivity a zájmové činnosti zejména neorganizovaným skupinám či jednotlivcům z řad dětí a mládeže, poskytujeme možnosti pro jejich seberealizaci. Naplnění svého volného času
v připravovaném programu zde najde i široká veřejnost, zastupující i ostatní věkové kategorie.
Centrum volného času má svůj pevný harmonogram odpoledních otevíracích hodin pro děti,
ale připravuje pravidelně i mimořádné akce. Velké oblibě se těšil pořad s měsíční periodou,
tzv. Talk-show „Vývrtka“ P. Gabriela Burdeja z farnosti Krucemburk. Jsou to příjemná
posezení se známými osobnostmi našeho regionu. Dále pořádáme cestopisné pořady spojené
s promítáním diapozitivů a vyprávěním zážitků z putování do různých koutů světa. Velmi
dobrou spolupráci máme s místní Základní uměleckou školou. Díky obětavosti p. ředitelky,
učitelů i jejich žáků, můžeme v prostorách Centra hudebním pohlazením při koncertech
poděkovat např. maminkám k jejich svátku, či pohladit srdíčka před vánočními svátky. Tady
se naskýtá velká příležitost těm, kteří se např. ze zdravotních či jiných důvodů nemohou
dopravit do kulturních zařízení v našem městě. Pravidelně se tu cvičí pod odborný dohledem
cvičitelky cviky Pilates. Novinkou je také cvičení paměti pro seniory pod odborným vedením
certifikované školitelky. Pravidelně pořádáme akce pro děti i dospělé, zaměřené na výtvarné
práce, např. keramika, batika, pedig, práce s papírem, malování apod., o velikonocích pletení
pomlázek, či ubrousková technika. Rovněž se pořádají turnaje. Po dobu celých hlavních letních prázdnin chodíme s dětmi na pravidelné výlety do okolí Hlinska.
V neposlední řadě je nutné zmínit také pravidelná setkání a přednášky obohacující duchovní
život. Ve spolupráci římskokatolické církve s Českobratrskou církví evangelickou se tu
pravidelně setkáváme při biblických hodinách a církevních dějinách. Farní otcové z děkanství
v Hlinsku zde slouží mše svaté. Jsou příležitostí hlavně pro nemocné seniory, hledající duchovní posilu ve svých těžkostech, ale i pro všechny, kteří
hledají cestu k víře.
 Všechny akce se dávají na vědomí dětem i veřejnosti prostřednictvím hlinecké kabelové
televize (KIS), Hlineckých novin, Chrudimském deníku, farním časopise AVE a uveřejněním
na hlineckých webových stránkách. Upoutávky s hodinou konání jsou vždy vyvěšeny přímo
na Centru volného času na sídlišti. Do Centra je zván každý, kdo má dobrou vůli respektovat základní pravidla slušného chování. Centrum chce být místem setkávání a porozumění pro všechny věkové kategorie, tzn. bez rozdílu věku, národnosti, rasy, náboženského vyznání, a co je velmi důležité, také s ohledem na sociální situaci každé rodiny. Nabídka je tak dostupná všem, kteří mají zájem svůj volný čas zpestřit nabízenými aktivitami a vyjít tak z panelákových příbytků.
Program je podporován získanými granty Města Hlinska, Pardubického kraje a finančními příspěvky sponzorů, dárců a dobrodinců.

Všem patří naše velké poděkování.